Sitenin bütün özelliklerinin çalışabilmesi ve size daha iyi bir hizmet vermek için lütfen tarayıcınızsa JavaScript'i açınız. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Yükleniyor

Kullanıcı Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

1. Taraflar

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak No: 11B Odunpazarı, ESKİŞEHİR adresine mukim BLOCKCHAIN YAZILIM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra Carro olarak anılacaktır) ile www.carro.com.tr web sitesine üye olmak için işbu üyelik sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve www.carro.com.tr web sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Carro ve üye, hukuken tamamen bağımsız taraflardır.

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, web sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik sözleşmesi ve ekleri ile web sitesi içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Carro tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. Üye, işbu üyelik sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Carro tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3. Tanımlar

 

Web Sitesi: www.carro.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Carro’nun hizmetlerini sunduğu internet sitesini

 

Üye: web sitesine üye olan ve web sitesi dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcıyı

 

Üyelik: Üye olmak isteyen kullanıcının, web sitesindeki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin Carro tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülükleri bulunan statüyü

 

Üyelik Sözleşmesi: Web sitesinde yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının üyelik sözleşmesini anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile portalda yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşmeyi

 

Carro Üyelik Hesabı: Üyenin web sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için Carro’ya gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile portal üzerinden eriştiği üyeye özel internet sayfaları bütününü

 

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verileri

 

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verileri ifade etmektedir.

 

4. Üyelik Şartları

 

4.1 Web sitesine üye olabilmek için reşit olmak ve Carro tarafından işbu üyelik sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

 

4.2 Carro herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Carro gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıların gerçekliğini ya da tüzel kişiliğini tespit etmek için kimlik fotokopisi, fatura, vergi levhası, araç ruhsatı ve lüzumu görülen belgeleri isteyebilir.


 

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1 Üye, web sitesi dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin, içeriklerin ve ilandaki bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi, içeriklerin ve ilanların web sitesi üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye, satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan alıcıya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder. Carro, üye tarafından Carro’ya iletilen veya web sitesi üzerinden üyenin yüklediği bilgilerin, içeriklerin ve ilanların doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Carro’nun, üyenin web sitesi yüklediği bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, üyenin ilanda belirttiği şekilde ve tasarruf yetkisi olmadığı, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır.

 

5.2 Üyelerin, Carro web sitesine girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer üyelerin ve/veya Carro’nun ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan üye sorumludur. Ayrıca, üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Carro’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Carro’nun sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

5.3 Üye Carro web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

5.4 Üye, Carro web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Carro siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz. carro.com.tr, www.carro.com.tr üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı yanıltmaya yönelik eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren kullanıcıların tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Carro  girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu üyeler veya üyeler hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir. Üye Türk yasalarına aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

5.5 Carro web sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Carro ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Carro’nun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

5.6 Üyenin, web sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple Carro’ya rücu kesinlikle mümkün değildir. Üye, Carro’nun ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki web sitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya dolaylı da olsa bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde web sitesine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri web sitesi üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Carro doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.7 Carro, üye verilerinin ve üyelerin yayınladıkları ilanların yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Carro web sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Carro’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

5.8 Üye, diğer internet kullanıcılarının ve üyelerin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

5.9 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Carro’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Carro’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

5.10 Carro’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Carro’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

5.11 Carro web sitesi yazılım ve tasarımı Carro mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İlanların, içeriklerin veya bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, ilgili ilanların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Carro üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine rıza gösterilmemektedir. Carro’nun gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

 

5.12 Carro tarafından Carro web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

5.13 Carro kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Carro, üyenin Carro internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

5.14 Carro’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Carro tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Carro’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Carro’nun kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Carro’yu sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye Aydınlatma ve Rıza Metni adresinden ulaşabilir.

 

5.15 Üye, Carro’nun yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; üyelere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Carro’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde üyenin web sitesi üzerinde verdiği bilgilerle ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile Carro’ya bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; üyenin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini Carro ilgili tarafa verebilir.

 

5.16 Carro web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Carro web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Carro tüm iyi niyetine ve çalışmalarına rağmen, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Carro’nun amacı, herkesin araç satarken güvenli bir şekilde satışı gerçekleştirmek için aracılık hizmeti sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse üyelerin girdileri yönünden Carro’ya hiçbir sorumluluk yüklenemez. üyeler arasındaki hiçbir işlemde, Carro’nun bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz. Carro, tarafların aralarında yaptıkları satış sözleşmesi dahil hiçbir sözleşmelerden sorumlu tutulamaz.

 

5.17 Carro, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almak istememesi durumunda keyfiyeti Carro’ya email aracılığıyla bildirmesi gerekmektedir.

 

5.18 Üyeler, Carro içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan alanları kullanabilirler. Bu tip reklam hizmetlerini tercih eden üyelerimiz, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri ödemek mecburiyetindedirler. Üyelere tahsis edilen alanlarda mevzuatın gerektirdiği kullanıcı bilgilerinin güncel, tam ve doğru olarak bulundurulması sorumluluğu üyelere aittir. Üyelerin verdiği yanlış bilgiler dolayısıyla Carro hiçbir şekilde mesul tutulamaz.

 

5.19 Aksi belirtilmediği takdirde, Carro ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretleri Türk Lirası olarak hesaplayacak ve tahsil edecektir. Üyeler, Carro üzerinden yapacakları işlemlerden kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul ve beyan eder. Carro, web sitesinin üyeler tarafından ne şekilde kullanılacağını, üyelerin birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, web sitesinin hangi fonksiyonları yerine getireceğini, içeriğin kapsam ve niteliğini belirlemeye, web sitesi üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin koşul ve sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve web sitesinin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Carro, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Carro’nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Carro tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ilgili üye veya üyelere aittir. Üye, Carro’nun bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

 

5.20 İsim veya marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz. Üye, web sitesini haksız rekabet yaratmak, diğer üyelere zarar vermek, rakiplerini zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı mal ve hizmetleri satmak amacıyla kullanamaz. Üye, web sitesi kanalıyla yapacağı her bir işlemin, ilgili hukuk düzeninin koyduğu ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo, standartlar hakkındaki hükümler de dahil olmak üzere tüm mevzuata uygun olacağını, gerekli tüm izin ve ruhsatları alacağını, yasalara aykırı davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

5.21 Carro üzerinden gerçekleşen işlemler ile Carro’nun doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmaması sebebiyle, üyeler, Carro’daki işlemlerden dolayı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu, ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve ayıplardan dolayı ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Carro’nun sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu sözleşmeyi onaylayarak ve Carro’ya üye olarak peşinen kabul ve beyan eder. Carro, üyeyle diğer üyeler arasındaki ilişkiler nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Carro hiç bir şekilde, diğer üyelerin üye ile sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, verilen malların ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez. Carro, üyenin gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiç bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı üyeye aittir. 

 

5.22 Üye, Carro’nun yazılı onayı olmadan işbu üyelik sözleşmesini veya bu üyelik sözleşmesinin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

5.23 Web sitesi üzerinden Carro, kendi kontrolünde olmayan sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Carro tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği web sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Carro’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

5.24 Üye ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini portal üzerinden yayınladığı takdirde, ilgili verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını, dolayısıyla Carro’nun özel nitelikli kişisel verilerin toplanmasına, işlemesine ve aktarmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, yüklediği bilgi ve içerik ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlarda Carro’nun herhangi bir ilgisinin olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı Carro’nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, taleplerini ilgili arama motoru veya sistemleri, indeksleme sistemleri işleten gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.6. Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri


Carro, önceden bir bildirime veya her hangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın ve tek taraflı olarak işbu üyelik sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda web sitesinde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu üyelik sözleşmesinin değişen hükümleri, web sitesinde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik sözleşmesi, üyenin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

 

6. Alıcı ve Satıcı için Hak ve Yükümlülükler

 

6.1 Alıcı için Hak ve Yükümlülükler


6.1.1 Alıcı; portalda ilanları gösterilen satıcıya ait aracı satın alma talebini Carro portalının alt yapısını kullanarak yapar. Alıcı ilanda belirtilen aracın satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, satıcı ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. Alıcı bu satın alma talebiyle ilgili aracı satın almayı kabul ve taahhüt eder. Alıcı, almak istediği ürün için, satıcı ile iletişime geçerek, eğer belirtilmişse, ilanda belirtilen kapora bedelini Carro’nun banka hesabına transfer eder, kapora bedelinin, Carro banka hesabına yatırıldığı satıcıya bildirilir.

6.1.2 Araç satışı ile ilgili tüm işlemler Carro portalı üzerinden yapılmak zorundadır. Carro portalı kullanılmadan yapılan satımlara ilişkin Carro’nun hiçbir sorumluluğu yoktur. Satıcı, araç için ilgili kapora bedelini ve fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, alıcının satın alma talebinden sonra araça ilgili ödeme işleminin gerçekleştirilmesini müteakip alıcı ve satıcı noter nezdinde satışın gerçekleştirilmesi için portal üzerinden tarih belirlerler.

6.1.3 İstisnai durumlar hariç, alıcı tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar kapora bedelinin suresi içerisinde Carro hesabına yatırılmaması, satıcının kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan aracın alıcıya teslim edilmemiş olmasıdır. Alıcının aracı almaktan vazgeçmesi halinde, ödemiş bulunduğu kaparo bedeli satıcının banka hesabına transfer edilir, bu haller dışında ve satıcının aracı satmaktan vazgeçmesi halinde, yatırılan kapora bedeli alıcıya iade edilir.

6.1.4 Alıcı, portal üzerinden satın alma taleplerinde yalnızca, Carro’nun banka hesabına para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının bu hesap dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; Carro’nun işbu sözleşme kapsamında hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; alıcı ve satıcının hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.


6.2 Satıcı için Hak ve Yükümlülükler


6.2.1 Satıcı ve alıcılar, araçların satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler. Satıcı satıma arz ettiği araçların üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen araçların kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satıma arz ettiği araçların satışı, işbu sözleşme hükümlerince belirlenen hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı satışa arz ettiği aracın tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu Carro’nun araçların arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.2.2 Satıcı, alıcının Carro’nun banka hesabına parayı göndermesi halinde alıcıya aracın satışını gerçekleştireceğini ve aracın teslimini ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2.3 Satıcı, işbu sözleşme kapsamında satma yükümlülüğü altına girdiği aracın bedelinin ve varsa kapora bedelinin, Carro’nun banka hesabına alıcı ve satıcı arasındaki satım işlemi tamamlanana kadar bloke edilmek üzere alıcı tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, alıcının yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Carro’nun, söz konusu araca ilişkin bedelin veya kapora bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan alıcı tarafından satıcıya iletilmesi için Carro’ya bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. Satıcı ve/veya alıcı, alıcı Carro’nun güvenli hesabına araç bedelini ödedikten sonra, araç bedelinin yatırıldığı ve noter nezdinde satışın gerçekleşmesi için tarih seçmeleri konusunda Carro tarafından bilgilendirilirler. Aracın satışının noter nezdinde yapılmasını takiben, satıcı veya alıcı, satışın yapıldığına ilişkin olan ve noterden alınan dökümanları portal üzerinden Carro’ya göndererek satışın portal üzerinden belgelendirilmesini sağlamış olmaktadırlar. Bu işlemi takiben araç bedeli satıcının banka hesabına transfer edilir. Satıcı aracın alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise kapora ve araç bedelleri; alıcı aracı satın almaktan vazgeçer ise, yalnızca araç bedeli Carro’nun güvenli hesabından alıcıya iade edilir.

6.2.4 Carro, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, araç veya kapora bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

6.2.5 Satıcı, alıcıya karşı işbu sözleşme uyarınca aracın zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak teslimini sağlayacağını; aracın alıcıya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.Satıcı işbu madde içerisinde belirtilen teslim yükümlülüğünü yerine getirmeden, alıcı tarafından Carro’nun banka hesabına gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve alıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.6 Satıcı, alıcının kendisine havale edilmesi için Carro’nun banka hesabına gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli kesildikten sonra satıcının Carro’ya bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini kabul ve beyan eder. Carro, portaldaki hizmetlerden faydalanılarak alınıp satılan araçların satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden yükümlülükten sorumlu değildir.


7. Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri


Carro, önceden bir bildirime veya her hangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın ve tek taraflı olarak işbu üyelik sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda web sitesinde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu üyelik sözleşmesinin değişen hükümleri, web sitesinde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik sözleşmesi, üyenin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.


8. Fikri Mülkiyet Hakları


Üyeler, Carro hizmetlerini, Carro bilgilerini ve Carro’nun telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Carro’nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Carro tarafından izin verilen durumlar haricinde Carro’nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.


9. Mücbir Sebepler


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Carro işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Carro için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Carro’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Carro’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu ve bunun gibi hallerinde, Carro hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt etmemektedir. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır.

 

10. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Carro tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Carro üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ve her durumda hiçbir sebep beyan etmeksizin üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

www.Carro’nun iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri Carro tarafından saklanacaktır. İşbu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak ve fakat bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.


11. İhtilaflerin Halli

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu üyelik sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve üyelik sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Taraflar, Carro’ya ait tüm kayıtların tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193‘e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


12. Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesiyle atıfta bulunulan ve üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile web sitesinde yer alan kurallar ve şartlar, üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 

13. Üyelik Sözleşmesinin Ekleri


Üye, Ek-1 Gizlilik ve Çerez Politikası ve Ek-2 Aydınlatma ve Rıza Metni ile web sitesinde yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu üyelik sözleşmesi ile ekinin ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, üye olarak üyelik sözleşmesi ile eklerine ve web sitesinde yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.