Sitenin bütün özelliklerinin çalışabilmesi ve size daha iyi bir hizmet vermek için lütfen tarayıcınızsa JavaScript'i açınız. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Yükleniyor

Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik ve Çerez Politikası

 

1. Carro, web sitesinde üyelerle ilgili bilgileri üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında kullanabilir. Carro üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Carro sitesinin tüm hakları Carro’ya aittir. Gizlilik ve Çerez Politikası, üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bütünü olması sebebiyle üyelerin, üyelik sözleşmesini kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Ayrıca, işbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında üyelik sözleşmesindeki tanımlar dikkate alınacaktır.

 

2. Carro, üyelik sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması, web sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda Carro’nun süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için Carro’nun işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Carro şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak m. 9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel veriler, web sitesi üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Carro, kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Carro, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Carro’nun belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, üyelerin kişisel verilerini iletmesine üyeler onay vermektedir.


Carro, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Carro, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Carro, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu politika ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almakta ve gerekli özeni göstermektedir. Carro üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır. 

3.. Carro, veri sahibine ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Carro’nun hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Carro, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, web sitesindeki hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Carro üyenin siteyi aşağıdaki Gizlilik ve Çerez Politikası’na veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse ve/veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Carro üyenin web sitesine erişiminin kısıtlanması veya yasaklanması dahil diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Carro, üyenin vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenmektedir.

4. Üye, web sitesi dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden üyenin veya Carro’nun belirttiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği, üyelere veya üçüncü kişilere ait kişisel verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Carro’nun kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde Carro’nun bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. Üye, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 85/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. Üye, Carro üyeliği ve/veya web sitesine yüklediği veriler nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için Carro’nun herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı Carro’nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, taleplerini arama motoru veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir deyişle, üye tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

7. Üye herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini Carro web sitesi üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını, Carro’nun bu özel nitelikli kişisel verileri web sitesi ile ilgili doğrudan veya dolaylı amaçlar için almasının, işlemesinin ve aktarmasının hukuka aykırılık teşkil etmediğini, bu bağlamda işbu madde ile özel nitelikli kişisel verilerinin Carro tarafından sözleşme amaçları ile sınırlı olmak üzere toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına açık onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8. Carro, işbu Gizlilik ve Çerez Politikasi hükümlerini tek taraflı olarak, herhangi bir onay almaya gerek kalmaksızın istediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik ve Çerez Politikası web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.


9. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

·        Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Carro tarafından değerlendirilir. Carro’nun taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

10. Carro web sitesinde ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanabilir.

Carro, işbu politikada web sitesinde hangi çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamaktadır.

Çerezler, ziyaret edilen web siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınızın ana belleğinde veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. İlgili metin dosyaları bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Metin dosyaları, web sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. İlgili metin dosyaları, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta ilgili dosyaları kabul edecek biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse ilgili dosyaları gelmemesi veya dosyalar gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

 

11. Web sitesinin çalışması için zorunlu olan bazı çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Kapatılabilen çerezlerden bazılarının kapatılması halinde sitenin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabilir. Web sitesinde kullanılan çerezler, üyenin tercihi doğrultusunda üye tarafından yönetilebilir:

Üyeler, web sitesini görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermektedir.

Üyeler, tarayıcılarının çerezlerini sildiklerinde sıfırlanacaktır.

Reklam verenin reklam içeriği, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik olarak gösterilir. İşbu kapsamda, ilgi alanlarını saklamak istemeyen üyeler reklam tercihlerini düzenleyerek iptal edebilirler. Kullanıcılara ait reklam tercihleri yalnızca, işbu bilgisayardaki kullanıcı tarayıcısına uygulanacaktır. Carro, tarafından web sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren üyelerden talep edilen bilgiler, Carro ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir. Üye, çerezlerin belirlenen amaçlar için kullanılmasına üyelik sözleşmesine ve üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bir eki olması dolayısıyla işbu Gizlilik ve Çerez Politikasına onay vererek kabul ve taahhüt etmektedir.

 

12. Üyelerin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Carro üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımı sağlanmaktadır. Üyenin web sitesinden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği üyenin sorumluluğundadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandırılamaz. Kullanıcı adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Carro sorumluluk taşımamakla beraber, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, üyeye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına sebep olabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda Carro bilgilendirilmelidir. Carro üyesi olarak belirlenen Gizlilik ve Çerez Politikasına uymayan ve dikkate almayan bireysel üyelerin, işbu Gizlilik ve Çerez Politikasının aksi yönünde bir durumla karşılaşmaları halinde Carro sorumluluk taşımamaktadır.