Sitenin bütün özelliklerinin çalışabilmesi ve size daha iyi bir hizmet vermek için lütfen tarayıcınızsa JavaScript'i açınız. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Yükleniyor

Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, AKTARILMASI VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE RIZA METNİ

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Carro olarak hizmetlerimizden faydalanan tüm kişilerin her türlü kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesini ticari hayatımızdaki en önemli politikamız olarak nitelendirmekteyiz. Kişisel verileriniz Carro tarafından aşağıda belirtilen şekilde ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen sınırlar içerisinde işlemekte ve korumakta olup, yine mevzuatın öngördüğü sınırlar ve siz değerleri üyelerin onayı dahilinde aktarılmaktadır. İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca üyelerin Carro tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve işbu metinde belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir. İşbu metin, üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bir eki niteliğindedir.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, Carro’ya verdiğiniz adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, ödeme işlemleri için tarafımıza ilettiğiniz banka hesap bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ile Hukuki Sebebi

 

Üyelerin kişisel verileri, Carro web sitesi üzerinden yapılan işlemler ve web sitesine üye olunması sırasında alınan bilgiler, sosyal medya hesaplarımız, kampanyalarımızdan haberdar olmanız amacıyla bilgi ve onayınız dahilinde elektronik ticari ileti gönderilmesi için tarafınızdan sağlanan iletişim bilgileri ile yazılı veya elektronik ortamda vereceğiz onay kapsamında işlenmektedir.

 

Kişisel veriler kural olarak, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenememektedir. Ancak, Kanun’un 5. maddesine göre, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi hallerde ilgili kişinin açık rızasına gerek duyulmaksızın kişisel verinin işlenmesi mümkündür.

 

Bunun yanı sıra, Kanun’un 6. maddesine göre özel nitelikte kişisel veri olarak kabul edilen kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi veriler, Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrasında yazılı haller dışında kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün değildir.

 

İşlenmiş olan tüm kişisel verilerin, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen haller haricinde, yurtiçinde ve yurtdışında aktarılması ise ancak ilgili kişinin açık rızasına tabidir. Ayrıca, yurtdışına kişisel verilerin aktarılmasında, aktarılacak ülkede kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak yeterli korunmanın bulunması veya yeterli korunma bulunmaması halinde ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun izninin bulunması halinde ilgili kişinin açık rızasına gerek duyulmamaktadır.

 

Veri sorumlusu ve veri işleyicisi olarak Carro; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bu verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik önlemlerini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilere ilişkin fiziki ve elektronik belgelere üçüncü kişiler tarafından erişilmesi ve bilgilerin çalınması/kopyalanmasını önlemek amacıyla son teknoloji ve güncel bilgisayar yazılımları sayesinde kişisel verileriniz hem elektronik hem de fiziki ortamda titizlikle korunmaktadır. Veri sorumlusu ve veri işleyicisi, kişisel verilerinizi Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve kullanamaz.

 

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde tarafımızca re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Carro tarafından silinmekte, yok edilmeke veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün talep ve işlemler kayıt altına alınacak olup, söz konusu kayıtlar en az üç yıl süreyle saklanacaktır. Ayrıca, Carro, elde ettiği kişisel verileri, üyelerin hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu metin ile üyelik sözleşmesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve üyelik sözleşmesinin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.


Buna ek olarak, Carro, üyelik sözleşmesinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları ile İlgili Kişilerin Hakları ve Başvuru Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz, mevzuata ve Kanun’un amacına uygun olarak Carro’nun, idari politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde yararlandırılması, kişilerin talep ve isteklerine göre özel hale getirilerek yeni önerilerde bulunulması, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, Carro web sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Carro'ya talep ve şikâyetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçilmesi, talep ve şikayetlerin Carro’ya sağlıklı bir şekilde iletilmesi ve Carro tarafından hızlı, basit ve güvenilir çözüm üretilmesinin sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere ve yukarıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, üye hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Carro’ya ait web sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve üyelerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere Carro’nun hizmetlerinin planlanması ve icrası, Carro’nun sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında üyenin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

 

Üyenin kişisel verileri, onayı dahilinde ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, ilgili hukuki sebepler ile üyelere daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla Carro’nun birlikte çalıştığı özel ve tüzel kişiler, kanunen yükümlü olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye'de veya yurt dışında mukim ilgili 3. gerçek ve tüzel kişiler, sigorta şirketleri ve bankalarla paylaşılmaktadır.

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Carro, söz konusu talepleri değerlendirerek en kısa sürede sonuçlandıracaktır. Carro’nun taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Carro’nun Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak No: 11B Odunpazarı, ESKİŞEHİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya noter kanalıyla iletebilir, blockchain@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Carro’nun cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c. Tebligata esas yerleşim yeri adresinizin,

d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Carro, kendisine yapılan bu başvuru neticesinde, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak ilgili kişiye cevaplamakla yükümlüdür. Carro, ilgili kişinin talebi neticesinde, ya talebi kabul eder ya da gerekçesini açıklamak suretiyle talebi reddeder. Carro her iki durumda da sonucu yazılı olarak ilgili kişiye iletir. İlgili kişiler adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

 

Carro, üyelerin paylaştığı içeriklerin ve verilerin güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da mevzuata uygunluğundan sorumlu değildir.

 

Üye, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde ve Kanun’da yer alan koşullara uygun olarak işlenmesine, aktarılmasına ve paylaşılmasına özgür ireadesi ile açık rıza ve onay vermektedir.

 

Carro, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde yer alan hükümleri dilediği zaman web sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Carro’nun yaptığı güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.


Web sitesi üzerinden başka web sitelerine link verilmesi halinde Carro, link verilen web sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Üyeler, işbu metine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceklerini taahhüt ederler. Üyenin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Carro’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Blockchain Yazılım Çözümleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.